Reklama - Pravidla inzerce

1. Úvodní ustanovení
1.1
Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, společností NextPage Media, s.r.o., se sídlem na adrese Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 24780553, DIČ: CZ24780553, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173681 (dále také jako „Poskytovatel“), upravující vzájemné smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a zájemcem o reklamní plnění (dále také jako „Objednatel“) při objednávkách reklamního plnění v některém z projektů Poskytovatele, jmenovitě www.penize.cz, www.finmag.cz, www.jsmepartners.cz, www.heroine.cz a dalších online projektech uvedených na objednávce, nebo v tištěných magazínech Finmag a Jsmepartners (dále také jako „Reklamní plnění“).

1.2
Poskytovatel je provozovatelem internetových stránek Peníze.cz s URL adresou registrované domény www.penize.cz, Finmag s URL adresou registrované domény www.finmag.cz, Jsmepartners s URL adresou registrované domény www.jsmepartners.cz a Heroine s URL adresou registrované domény www.heroine.cz. Poskytovatel dále vydává časopisy Jsmepartners a Finmag a aktivně působí také v dalších oblastech a internetových projektech, kde je oprávněn nabízet inzertní prostor (dále souhrnně také jako „Projekty“). Poskytovatel je oprávněn nabízet prostřednictvím svých Projektů Reklamní plnění formou placené inzerce, zejména umístěním Reklamního plnění na reklamní ploše u jednotlivých Projektů, v rámci sponzoringových projektů nebo formou jiných reklamních sdělení.

1.3
Tyto VOP se uplatní při dodávce Reklamního plnění prostřednictvím Projektů zhotovených nebo šířených Poskytovatelem a to jak v tištěné, tak v digitální formě.

2. Uzavření smlouvy, předmět plnění a splatnost odměny
2.1
Závazná objednávka reklamního plnění s potvrzením souhlasu s těmito VOP je návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí reklamního plnění a tato smlouva je uzavřena podpisem druhé ze smluvních stran. Smlouvu o reklamním plnění tedy tvoří závazná objednávka reklamního plnění (dále jen Objednávka) a tyto VOP. Smlouva může být uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku.

2.2
Poskytovatel se Smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli Reklamní plnění prostřednictvím svých Projektů, případně další plnění související s reklamou, v rozsahu, podobě a časovém rozpětí podle Objednávky. Objednatel se zavazuje zaplatit za Reklamní plnění, případně další plnění související s reklamou podle předchozí věty, Poskytovateli odměnu specifikovanou v Objednávce.

2.3
Objednatel uhradí odměnu na základě Poskytovatelem vystavené faktury se splatností 14 dnů od jejího vystavení, přičemž vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy. Poskytovatel vystaví fakturu do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Reklamní plnění poskytnuto, není-li dohodnuto jinak.
U první objednávky nově inzerující společnosti (unikátní IČ) si NextPage Media, s.r.o. vyhrazuje možnost požadovat zaplacení zálohové faktury před započetím realizace inzertního plnění.

2.4
V případě prodlení Objednatele s úhradou odměny je Objednatel povinen k úhradě úroků z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením úroků z prodlení není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.

3. Podmínky Reklamního plnění
3.1.
Obsah Reklamního plnění zajišťuje Objednatel. Poskytovatel neodpovídá za obsah Reklamního plnění, tuto odpovědnost nese Objednatel, přičemž se strany dohodly, že obsah Reklamního plnění Objednatele nebude v rozporu s obecně závaznými předpisy a dobrými mravy. Objednatel se zavazuje v reklamě uvádět pouze pravdivé údaje. Poskytovatel má právo odmítnout umístění Reklamního plnění nebo umístěné Reklamní plnění odstranit, jestliže by svým obsahem porušovalo platné právní předpisy, dobré mravy nebo zájmy Poskytovatele.

3.2
Objednatel je povinen poskytnout k Reklamnímu plnění pouze takové podkladové materiály (tzn. průvodní texty, fotografie, audiovizuální materiály), jejichž poskytnutím nedojde k porušení autorských práv. Objednatel současně tímto Poskytovateli poskytuje pro realizaci Reklamního plnění bezúplatné, nevýhradní licenční oprávnění k publikaci, množení a úpravě těchto podkladových materiálů dle této Smlouvy.

3.3
Objednatel odpovídá Poskytovateli za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám v důsledku nedodržení povinností Objednatele uvedených v předchozích odstavcích. Za takovou škodu je považována i veřejnoprávní sankce uložená Poskytovateli.

3.4
Objednatel je povinen poskytnout součinnost k umístnění Reklamního plnění na Projektech. Veškeré náklady na umístění Reklamního plnění hradí Poskytovatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.5
Objednatel je povinen předat Poskytovateli veškeré podkladové materiály nezbytné pro splnění závazku Poskytovatele podle Smlouvy v odpovídající kvalitě a včas, nejpozději v den uvedený v Objednávce jako termín Realizace, a to jejich zasláním na adresu poptavky@penize.cz, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě, že Objednatel v dohodnutém termínu nedodá ani po výzvě Poskytovatele, veškeré podkladové materiály, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu Reklamního plnění v plné výši dle odsouhlasené Objednávky, a to jako smluvní pokutu.

3.6
Objednatel se zároveň zavazuje provést jakékoliv změny Reklamního plnění nejpozději v termínu Realizace daného Reklamního plnění. Změny po termínu Realizace jsou možné, jen pokud je to technicky možné. Ustanovení předchozí věty se zejména nevztahuje na plnění, které po jeho zahájení již není možné měnit.

4. Předčasné ukončení smlouvy a odstupné, dílčí ponížení plnění
4.1
Objednatel je oprávněn ukončit tuto Smlouvu před realizací Reklamního plnění, a to písemnou výpovědí zaslanou Poskytovateli na e-mail poptavky@penize.cz, nebo poštou na adresu sídla společnosti, nejpozději 14 dní před termínem realizace Reklamního plnění, resp. prvního dílčího Reklamního plnění. V takovém případe je Smlouva ukončena dnem doručení výpovědi a Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli odstupné ve výši 50 % ceny objednaného Reklamního plnění.

V případě, kdy Objednatel vypoví písemně Smlouvu později než 14 dní před realizací nebo v průběhu realizace, bude Smlouva ukončena dnem doručení výpovědi Poskytovateli a odstupné činí 100 % ceny objednaného Reklamního plnění.

4.2.
Objednatel je oprávněn navrhnout změnu rozsahu dílčího Reklamního plnění (snížení), a to písemným oznámením zaslaným Poskytovateli na adresu poptavky@penize.cz, nebo poštou na adresu sídla společnosti, nejpozději 14 dní před termínem realizace dílčího Reklamního plnění. Poskytovatel akceptuje změnu rozsahu dílčího Reklamního plnění (snížení) v případě kdy Objednatel zaplatí jako smluvní pokutu 50 % ceny, o kterou je dílčí Reklamní plnění sníženo. V případě, kdy by mělo dojít ke snížení dílčího Reklamního plnění později než 14 dní před termínem realizace tohoto dílčího plnění nebo jeho realizace, cena uvedená v Objednávce pro toto dílčí Reklamní plnění se nemění.

5. Závěrečná ustanovení
5.1
Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby vypořádání práv za poskytnutí posledního z objednaných Reklamních plnění.

5.2.
V částech neupravených těmito VOP se Smlouva řídí zákonem č. 89/2012 SB., Občanský zákoník.

Uzavřená Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou, přičemž za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž komunikace prostřednictvím e-mailu nebo faxu, nedohodnou-li se smluvní strany ve Smlouvě jinak. Každé z takových doplnění nebo změn Smlouvy musí být potvrzeno druhou smluvní stranou. Dohodnou-li si smluvní strany doplnění nebo změnu Smlouvy telefonicky, jsou si povinny toto ujednáno do 3 (tří) pracovních dnů potvrdit písemnou formou.